Komunikaty
Strony

Strony (26)

25 Wrz

Deklaracja dostępności

Napisane przez
Dział: Strony

Wstęp deklaracji

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach www.osir.gorlice.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-11-25.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-12-14.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- filmy jeśli są publikowane nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
- zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego,
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
- część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.

Dane teleadresowe
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
ul. Sportowa 9 
38-300 Gorlice
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 18 352 69 70
tel. kom. 605 232 730  
Godziny pracy: 
Biura 7.00 - 15.00  

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osobą kontaktową w sprawie dostępności jest Dariusz Oczkowicz
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     
numer telefonu +48 18 3526970, kom. 605232730.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

HALA SPORTOWA
Budynek 2 piętrowy (parter, I piętro), główne wejście od ul. Sportowej 9. Nie posiada typowego podjazdu dla osób niepełnosprawnych, ale jest możliwość wjazdu. W budynku nie ma windy, w związku z czym 2 piętro dla osób niepełnosprawnych jest niedostępne. Jedyne dostępne pomieszczenia znajdują się na parterze, gdzie zlokalizowane są trzy szatnie oraz toaleta dostosowana do niepełnosprawności. Możliwy wjazd na arenę (widownię). Drogi ewakuacyjne są oznaczone kontrastowo. Przy budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem.

KRYTA PŁYWALNIA
Budynek 2 – poziomowy posiadający windę, główne wejście od ul. Sportowej 2. Przed skorzystaniem z windy należy skontaktować się z obsługą techniczną w celu jej uruchomienia tel. 18 3536638. Szatnie z dostępem do toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Na dolnej niecce znajduje się widna, którą wykorzystuje się do zjazdu do wody. Drogi ewakuacyjne są oznaczone kontrastowo. Przy budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

LODOWISKO GORTOR/KORTY TENISOWE
Główne wejście od ul. Sportowej (naprzeciwko stadionu). Możliwość wjazdu na obiekt drogą wyłożoną kostką brukową, brak toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem. Nieoznaczony parking znajduje się przed obiektem.

BOISKO O SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI
Główne wejście od ul. Sportowej 9 (za halą sportową w stronę Parku Miejskiego). Możliwość wjazdu na obiekt drogą wyłożoną kostką brukową. Brak toalety i szatni na obiekcie. Brak oznaczonych miejsc parkingowych (możliwość pozostawienia auta na parkingu przed halą sportową lub na nieoznaczonym parkingu przed stadionem sportowym w odległości ok. 100 m).

STADION SPORTOWY
Wejście od ul. Sportowej przy kortach tenisowych/lodowisko „Gortor”. Możliwość wjazdu osób niepełnosprawnych. Budynek główny posiada podjazd, którym mogą poruszać się osoby niepełnosprawne. W budynku znajduje się łazienka przystosowana do niepełnosprawności. Istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem. Utrudniony wjazd dla osób z niepełnosprawnościami na trybuny ze względu na brak podjazdu (naturalna powierzchnia podłoża). Parking dostępny przy obiektach stadionu sportowego, kortów tenisowych/lodowiska „ Gortor” - nieoznakowany.

BASEN ODKRYTY
Wejście od ul. Sportowej 9. Możliwość wjazdu osób niepełnosprawnych na teren obiektu poprzez utwardzone alejki. Dostęp do niecki basenowej utrudniony dla osób z niepełnosprawnościami przez schody (brak podjazdu). Wejście na płytszą część basenu tylko poprzez drabinkę (brak dźwigu basenowego).  Toalety i szatnie nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przy basenie znajdują się oznakowane miejsca parkingowe. 

WYCIĄG NARCIARSKI
Na obiekcie znajduje się budynek, w którym usytuowana jest zewnętrzna kasa biletowa z pomieszczeniem technicznym. Dostęp do budynku osób z niepełnosprawnościami jest utrudniony ze względu na brak podjazdu (utwardzona ziemia w warunkach zimowych pokryta śniegiem). Toaleta nie przystosowana dla osób niepełnosprawnych (schody). Nieoznakowany parking mieści się przed obiektem. 

SKATEPARK
Wjazd na obiekt od strony ul. Sportowej 2 (Kryta Pływalnia) drogą betonową. Brak zaplecza sanitarnego. Oznakowany parking znajduje się przy Krytej Pływalni w odległości ok. 100 m.

PUMPTRACK
Wjazd na obiekt naturalną drogą utwardzoną od strony stadionu. Brak zaplecza sanitarnego. Nieoznakowany parking znajduje się przy stadionie sportowym w odległości ok. 100 m. 

 Na terenie wszystkich obiektów nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

26 Cze

REGULAMIN BASENU OTWARTEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GORLICACH

Napisał
Dział: Strony

 

 1. Basen otwarty jest obiektem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach, zwanego dalej OSiR.
 2. Basen czynny jest codziennie w godzinach od 10.00 do 18.00.
 3. Przed wejściem na basen otwarty każda osoba zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 4. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy niniejszego regulaminu, nie stosujące się do poleceń osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie basenu otwartego będą usuwane z obiektu.
 5. Wstęp na basen otwarty dozwolony jest tylko za okazaniem biletu lub karnetu.
 6. Dzieci w wieku  do lat 7 mogą przebywać na terenie basenu otwartego oraz  kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 7. Na basenie otwartym obowiązuje zakaz:

- palenia papierosów,

- sprzedaży, wnoszenia, spożywania napojów alkoholowych

- używania mydła i wszelkich środków kosmetycznych w basenie,

- używania środków odurzających,

- wstępu osobom,  których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.

 1. Osoby, u których występują choroby skóry, otwarte skaleczenia, trudno gojące się rany, choroby zakaźne, osoby u których stwierdzono brak higieny osobistej, osoby z zewnętrznymi oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia lub stanowiących zagrożenia dla otoczenia nie będą dopuszczone do korzystania z kąpieliska. Osoby cierpiące na choroby mogące spowodować zagrożenie życia podczas kąpieli zobowiązane są do poinformowania o tym fakcie osoby odpowiedzialnej za prawidłowe funkcjonowanie basenu otwartego.
 2. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z basenu otwartego ze  szczególną ostrożnością, po wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
 3. W celu zachowania ładu, porządku oraz bezpieczeństwa na  basenie otwartym zabrania się osobom korzystającym z basenu:

- jeżeli nie umieją pływać - przekraczać oznaczonej linii specjalnym napisem,

- wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika w czasie, w którym jest wywieszona flaga,

- korzystać z kąpieliska w strojach innych niż kąpielowe,

- zakłócania wypoczynku innych użytkownikom basenu,

- zaśmiecania terenu basenu otwartego,

- wprowadzania na basen zwierząt,

- wpychania do wody innych użytkowników basenu,

- skoków do wody,

- wrzucania do wody jakichkolwiek przedmiotów,

- stwarzania w inny sposób zagrożenia bezpieczeństwa osób korzystających z basenu,

- podejmowania innych działań grożących wyrządzeniem szkody w mieniu znajdującym się na terenie basenu otwartego.

 1. Osoby korzystające z  basenu otwartego zobowiązane są do:

- noszenia stroju kąpielowego,

- przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z basenu,

- utrzymania czystości i porządku na terenie basenu otwartego,

- podporządkowania się poleceniom ratowników i osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.

- małe dzieci korzystające z brodzików powinny mieć ubrane specjalne pieluchy( pampersy)

Każda osoba korzystająca z basenu zobowiązana jest przed wejściem na  basen do umycia całego ciała pod prysznicem.

 1. Leżakowanie osób korzystających z basenu otwartego dozwolone jest na terenie całego obiektu.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z basenu zaleca się wzajemną obserwację i asekurację, a w miarę potrzeb udzielenie pomocy.
 3. Za przedmioty pozostawione na terenie basenu otwartego OSiR nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Za wszelkie szkody powstałe w mieniu znajdującym się na terenie basenu otwartego odpowiedzialność materialną ponosi osoba, która wyrządziła szkodę.
 5. Za wypadki i zdarzenia spowodowane nie przestrzeganiem niniejszego regulaminu OSiR nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Ratownikami są osoby z uprawnieniami noszące stroje w kolorze pomarańczowym  z napisami WOPR.

                                                                    DYREKTOR  OSiR  

25 Lut

Reklamuj się w OSiR

Napisał
Dział: Strony

OSiR Gorlice zaprasza do umieszczania reklam na naszych obiektach i naszej stronie internetowej

CENY NETTO

1. Reklama zewnętrzna (przy wjeździe do Krytej Pływalni) wielkości 200cm x 100 cm

 • za 1 rok - 1 000,00 zł
 • 2 lata - 1 800,00 zł
 • 3 lata - 2 500,00 zł

2. Reklama zewnętrzna na budynku Krytej Pływalni wielkości 200cm x 100cm

 • za 1 rok - 600,00 zł
 • 2 lata - 1 000,00 zł
 • 3 lata - 1 500,00 zł

3. Reklama wewnętrzna w hali sportowej 130cm x 300cm

 • za 1 rok - 600,00 zł
 • 2 lata - 1 000,00 zł
 • 3 lata - 1 500,00 zł

4. Reklama wewnętrzna na niecce krytej pływalni 

 • za 1 m2 - 200,00 zł (wysokośc 1 m, szerokość dowolna)

5. Reklama na wyciągu w Małastowie

 • 700,00 zł za sezon

6. Stadion – (ogrodzenie wokół płyty głównej) - 400,00 zł / 1 rok

7. Lodowisko/ korty tenisowe (ogrodzenie - 250 x 150 cm) - 600,00 zł /1 rok

8. Plakaty reklamowe na obiektach sportowych - 30,00 zł /m-c

9. Umieszczenie baneru reklamowego na stronie osir.gorlice.pl - 30,00 zł /m-c

osir reklamy

25 Lut

Solarium

Napisał
Dział: Strony

             Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach informuje, że w okresie przestoju obiektu Krytej Pływalni "FALA" SOLARIUM będzie czynne codziennie w godz. 6.00 - 21.30. Zapraszamy.

 

Solarium znajduje się w obiekcie krytej pływalni.
OSiR posiada solarium stojące.

Solarium stojące: marka: LUXURA, typ: V5 – 42 XL Intensive 2m.

Urządzenia spełniają aktualne normy i regulacje. Maksymalne natężenie promieniowania jest ograniczone do 0,3 W / m ²

PRZECIWSKAZANIA:

Z solarium nie powinny korzystać dzieci, kobiety w ciąży oraz osoby z takimi schorzeniami jak:

 • choroby serca,
 • choroby nerek,
 • nadciśnienie,
 • miażdżyca,
 • padaczka,
 • skłonność skóry do przebarwień,
 • drożdżyca,
 • grzybica,
 • opryszczka oraz inne choroby wirusowe.

Nie należy również opalać miejsc zranionych lub ze świeżymi bliznami, po depilacji skóry. Zakaz ten dotyczy też osób zażywających antybiotyki lub leki przeciwdepresyjne, uspokajające, moczopędne, sulfonamidy ( np. biseptol ). Przeciwskazaniem są również środki antykoncepcyjne, leki obniżające poziom cholesterolu i niektóre niesterydowe leki przeciwzapalne ( np. Voltaren ).

 

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OPALANIA:

 • Jeżeli na skórze wystepują jakieś podrażnienia, przed opalaniem należy skonsultować się z lekarzem.
 • Zawsze należy zakładać dostarczone ochronne okulary.
 • Przed opalaniem należy dokładnie zmyć wszystkie kosmetyki, należy zdjąć także biżuterię.
 • Nie stosować kremów z filtrem. Należy zastosować odpowiednie kosmetyki do opalania lub po opalaniu w solarium.
 • Odczekaj, co najmniej 48 godzin po pierwszym opalaniu a przed drugim, a przed drugim, aby móc zaobserwować reakcję skóry.
 • Z urządzenia opalającego można korzystać raz dziennie, a przez pozostałą częśc dnia należy unikać słońca. 
 • W wypadku wystąpienia na skórze oparzeń, pęcherzy, bryłek czy ran lub jeżeli zaobserwuje się jakiekolwiek zmiany w znamionach należy zasięgnąć porady lekarskiej.
 • Początkowe i maksymalne czasy opalania podane są w tabeli czasów opalania. Czasów tych nie powinno się przekraczać. Czasy opalania są różne w zależności od typu skóry.

OSTRZEŻENIE:

Niektóre leki i kosmetyki mogą zwiększać wrażliwość na promieniowanie UV. Jeżeli mamy pewne wątpliwości należy zasięgnąć porady lekarskiej lub wykwalifikowanego personelu.
W przpyadku nieprawidłowego stosowania wyposażenia do opalania promieniowanie ultrafioletowe może spowodować uszkodzenie oczu oraz skóry, takie jak starzenie się skóry czy nawet rak skóry. Należy dokładnie przeczytać instrukcję lub skonsultować się z odpowiednią osobą.

TYPY SKÓRY I ZALECANY CZAS JEDNORAZOWEGO OPALANIA

I. CELTRYCKI:

Skóra bardzo wrażliwa, jasna, z dużą ilością piegów, włosy w odcieniu rudawym, jasne oczy, rodzaj tej skóry opala się tylko w minimalnym stopniu.
Osoby z tym rodzajem skóry powinny korzystać z urządzeń samoopalających tylko pod ścisłą kontrolą fachowego personelu i po konsultacji z lekarzem dermatologiem

II. EUROPEJSKI O JASNEJ KARNACJI

Skóra wrażliwa, jasna, czasem widoczne są piegi, włosy w odcieniu blond do brązowego, oczy niebieskie, zielone lub szare
- optymalny czas opalania ok. 7-11 min.

III EUROPEJSKI O CIEMNEJ KARNACJI

Skóra o normalnej wrażliwości, odcień jasnobrązowy, bez piegów, oczy szare lub brązowe
- optymalny czas opalania 11-15 min

IV. ŚRÓDZIEMNOMORSKI

Skóra bardzo mało wrażliwa na działanie promieni słonecznych, w odcieniu brązowym lub oliwkowym, bez piegów, oczy szare lub brązowe
- optymalny czas opalania ok.12-20 min

W czasie kolejnych seansów czas opalania można wydłużyć o 20-30% bez ryzyka oparzenia.

25 Lut

Sauna / Kryta Pływalnia "FALA"

Napisał
Dział: Strony

Znajduje się w obiekcie krytej pływalni.

Jak bezpiecznie korzystać z sauny?

Sauna jest zabiegiem fizykoterapeutycznym, który stosuje się w lecznictwie, do celów higieniczno-kosmetycznych i przede wszystkim w odnowie biologicznej dla szybkiej restytucji po dużych wysiłkach fizycznych.

Jest zabiegiem kąpieli w gorącym powietrzu o temperaturze do 110 °C i nieznacznej wilgotności. Z zabiegu korzysta się w pomieszczeniu wykonanym z odżywiczonego drewna. Podstawowym elementem sauny jest piec elektryczny z umieszczonymi w nim kamieniami, które nagrzewają się do temperatury kilkuset stopni. W czasie zabiegu kamienie polewa się wodą, co powoduje krótkotrwałe zwiększenie zawartości pary wodnej w komorze sauny. Zarówno temperatura powietrza, jak i jego wilgotność zależą od wysokości: najwyższa temperatura występuje pod sufitem, a wilgotność jest największa nad podłogą. Zwiększenie wilgotności osiąga się poprzez polewanie kamieni pieca wodą.
W zabiegu wyróżniamy dwie fazy: nagrzewania i ochładzania. Każda faza trwa od 5 do 12 min., łączny czas sauny wynosi od 10 do 25 min. Należy przestrzegać zalecanego czasu zabiegu, gdyż zbyt długie przebywanie w saunie może doprowadzić do nadmiernego odwodnienia organizmu!

Po zabiegu sauny zalecane jest skorzystanie z masażu. Jednak należy odczekać ok. 40 min., aby organizm trochę się ochłodził i odpoczął. Sauna dobrze przygotowuje do masażu, gdyż na rozgrzanych i rozluźnionych mięśniach lepiej wykonuje się poszczególne techniki i lepsze są efekty zabiegu.

Jak korzystać z sauny?

1. Z sauny powinno się korzystać nie wcześniej niż 1h po posiłku i 3-4 h po wysiłku fizycznym.

2. Po zakończeniu zabiegu nie powinno podejmować się wysiłku fizycznego.

3. Przed wejściem do komory sauny należy dokładnie umyć całe ciało, a następnie wytrzeć się do sucha!

4. Nie zaleca się, aby w saunie przebywała jedna osoba, gdyż może nagle zasłabnąć
i stracić przytomność.

5. W trakcie pobytu w saunie należy przemieszczać się z niższej ławki na wyższą, zwiększając w ten sposób oddziaływanie ciepła na organizm (pod ciało należy podłożyć suchy ręcznik).

6. Podstawą zażywania kąpieli w saunie jest naprzemienne nagrzewanie
i ochładzanie całego ciała. W zależności od tolerancji organizmu można je stosować w 2 lub 3 następujących po sobie cyklach.

7. Czas jednego cyklu wynosi maksymalnie 24 min. (w tym 8-12 min. to faza przebywania w nagrzanej saunie, a następnie 8-12 min. to faza ochładzania ciała).

8. Fazę ochładzania można przeprowadzić w formie: zanurzania w basenie z zimną wodą, zimnego prysznicu, wyjście na zimne powietrze. Ochładzanie ciała nie powinno być zbyt gwałtowne!

9. Zimny prysznic rozpoczynamy od stóp wzdłuż kończyn dolnych na tułów, następnie do dłoni wzdłuż kończyn górnych na klatkę piersiową, a na końcu polewa się twarz, kark, cały tułów.

10. Istotne jest, aby ochładzanie ciała nie było zbyt gwałtowne.

11. Strumień chłodnej wody (o temp. maks. do 18°C) z końcówki natrysku kieruje się zaczynając od stóp wzdłuż kończyn dolnych na tułów, następnie od dłoni wzdłuż kończyn górnych na klatkę piersiową, a na końcu polewa się twarz, kark i cały tułów.

12. Po fazie ochładzania należy wytrzeć ciało do sucha i przystąpić do kolejnej fazy ogrzewania.

13. Po zabiegu należy odpocząć 20-30 min. w pozycji leżącej. Wskazane jest wypicie umiarkowanej ilości wody mineralnej lub soku z owoców lub warzyw (szczególnie polecany jest sok pomidorowy, ze względu na dużą zawartość potasu).

14. W przypadku złego samopoczucia należy zabieg przerwać!

15. W czasie jednego seansu sauny stosuje się 2-3 wejścia do gorącej komory. Do utrzymania dobrej sprawności wystarczy jeden zabieg sauny tygodniowo. Jednak z sauny można korzystać nawet 2-3 razy w tygodniu.

16. Nie wolno pić napojów alkoholowych zarówno przed kąpielą w saunie, jak i po jej zakończeniu.

Wskazania do korzystania z sauny

1. Stany pourazowe narządu ruchu

2. Reumatyzm

3. Przewlekle nieżyty dróg oddechowych

4. Odprężenie

5. Pielęgnacja skory i poprawa jej wyglądu

6. Wypoczynek po dużych wysiłkach fizycznych i psychicznych

7. Zwiększenie wydolności organizmu

8. Hartowanie organizmu, podnoszenie ogólnej odporności

9. Wzmocnienie naczyń krwionośnych, pobudzenie aktywności układu krążenia

10.Oczyszczenie organizmu z toksyn, nadmiernego odkładania się wody w organizmie, a tym samym z celulitem

11.Nadciśnienie tętnicze okresu I i I/II wg podziału WHO

Przeciwwskazania do korzystania z sauny

1. Choroby zakaźne

2. Stany podgorączkowe

3. Niektóre choroby skóry min. grzybica

4. Skłonność do krwawień

5. Wszystkie choroby w okresie ostrym i podostrym.

6. Wszystkie postacie niewydolności krążenia.

7. Zmiany degeneracyjne mięśnia sercowego ze współistniejącą dusznicą bolesną.

8. Choroby do pół roku po przebytym zawale mięśnia sercowego.

9. Wszystkie choroby serca przebiegające ze wzrostem oporu płucnego: serce płucne, wada zastawki dwudzielnej.

10. Choroba nadciśnieniowa trzeciego stopnia (powyżej 200/100 mm Hg).

11. Kamica nerkowa.

12. Padaczka.

13. Schizofrenia i inne schorzenia psychiczne.

14. Choroby nowotworowe, czynna gruźlica, robaczyce, choroby weneryczne

15. Po treningach o charakterze wytrzymałościowym, połączonych z odwodnieniem i podwyższoną temperaturą ciała

16. Tuż przed zawodami sportowymi, do "zbijania wagi"(Utrata wagi po wizycie w saunie spowodowana jest utratą wody w wyniku dużej utraty potu. Tak, więc sauna nie ma właściwości odchudzających!)

Należy pamiętać, że nierozsądne korzystanie z sauny może doprowadzić do zmniejszenia wydolności i pogorszenia wyników sportowych, a także wpłynąć negatywnie na zdrowie zawodnika.

25 Lut

Sauna - Hala sportowa

Napisał
Dział: Strony

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty.
Sauna czynna w godzinach od 9.00 - 22.00
Rezerwacja pod numerem telefonu 18-3526970

Cennik:
10,00 zł. za 1 godzinę - minimum 4 osoby lub równowartość 40,00 zł.

10 Lut

Lodowisko "GORTOR"

Napisał
Dział: Strony

Sztuczne lodowisko "Gortor" to niezadaszony obiekt oddany do użytku w 1978 r. Płyta lodowiska ma wymiary 60m x 30m (pow. 1800m2) i jest o żelbetową konstrukcją z instalacją chłodniczą. Tafla lodowa przygotowywana jest przez specjalistyczne maszyny do czyszczenia i wyrównywania lodu (ROLBA). Lodowisko dysponuje 100 miejscami siedzącymi zlokalizowanymi wokół tafli, wypożyczalnią łyżew, kasą biletową oraz zapleczem sanitarnym. W roku 2012 przeprowadzona została modernizacja urządzeń chłodniczych oraz podłoża, które poza sezonem zimowym służy jako korty tenisowe.

10 Lut

Cennik lodowiska

Napisał
Dział: Strony
Cennik opłat za korzystanie z Lodowiska
       
Lp. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty (w tym 8%) Wysokość opłaty (w tym 23%)
1. Opłata za korzystanie za 1 ślizgawkę na cele sportowo - rekreacyjne
a) dzieci do lat 3+ wstęp wolny  
b) dzieci, młodzież szkolna, studenci 10,00 zł  
c) dorośli 13,00 zł  
d) bilet rodzinny z dzieckiem do 7 lat (dorosły + dziecko) 18,00 zł  
e) młodzież w grupach zorganizowanych (pow. 10 osób) z opiekunem od pon. do pt w godz. 8.00-14.45 7,00 zł  
f) wypożyczenie łyżew    8,00 zł
g) wypożyczenie łyżew dla dzieci szkół podstawowych   6,00 zł
h) ostrzenie łyżew   8,00 zł
i) wypożyczenie kasku   4,00 zł
j) wypożyczenie pingwinka/misia   8,00 zł
10 Lut

Boisko ze sztuczną murawą

Napisał
Dział: Strony

Boisko ze sztuczną murawą wykonano w ramach Rządowego Programu Funduszu Inwestycji Lokalnych - gminy górskie 2021. 

Charakterystyka techniczna obiektu:

 • boisko pełnowymiarowe podzielone na dwa mniejsze o wymiarach 41 m x 64 m o podbudowie z tłucznia wraz z drenażem
 • nawierzchnia boiska – sztuczna trawa syntetyczna wys. 52 mm z polipropylenowych włókien, wypełniona granulatem gumowym w celu optymalizacji właściwości sprężysto – dynamicznych nawierzchni oraz zapobieżeniu kontuzjom
 • szatnie dla zawodników, trenerów wraz z prysznicami
 • pomieszczenie techniczne 
 • ogrodzenie całości obiektu wys. 6 m

W dniu 23.08.2022 Komisja odbiorowa powołana przez Burmistrza Miasta dokonała odbioru końcowego zadania i przekazała obiekt do użytkowania Ośrodkowi Sportu i Rekreacji.

38-300 Gorlice, ul. Sportowa 9 18 352 69 70 wew. 22 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ośrodek Sportu i Rekreacji Gorlice

ul. Sportowa 9, 38-300 Gorlice,
tel./fax (018) 352 69 70, 352 61 26

 

Bank Spółdzielczy w Bieczu
40 8627 0001 2002 3018 3805 0001

e-mail: biuro@osir.gorlice.pl

 

Urząd Miejski Gorlice

gorliceRynek 2, 38-300 Gorlice
tel.: 18 35 36 200
fax: 18 35 51 212
e-mail: um@um.gorlice.pl

strefa