Strony

Strony (19)

25 Wrz

Deklaracja dostępności

Napisane przez
Dział: Strony

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej osir.gorlice.pl

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona internetowa Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-11-25.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-12-14.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: - filmy jeśli są publikowane nie posiadają napisów dla osób niesłyszących, - zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, Wyłączenia: - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, - część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Informacja o przeprowadzone analizie wskazującej nadmierne obciążenie jako powód braku dostępności -

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Wojciechowska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 18 3526970, kom. 605232730. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

HALA SPORTOWA Budynek 2 piętrowy (parter, I piętro ), główne wejście od ul. Sportowej 9. Nie posiada typowego podjazdu dla osób niepełnosprawnych ale jest możliwość wjazdu. W budynku nie ma windy. Dla osób niepełnosprawnych korytarze dostępne tylko na parterze, 1 szatnia oraz toaleta dostosowana do niepełnosprawności, możliwy wjazd na arenę (widownię ). Drogi ewakuacyjne są oznaczone kontrastowo. Przy budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem.

KRYTA PŁYWALNIA Budynek 2 – poziomowy posiada windę, główne wejście od ul. Sportowej 2, Przed skorzystaniem z windy należy skontaktować się z obsługą techniczną w celu jej uruchomienia tel. 18 3536638. Szatnie z dostępem do toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Na dolnej niecce znajduje się widna, którą wykorzystuje się do zjazdu do wody. Przy budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

LODOWISKO GORTOR / KORTY TENISOWE Główne wejście od ul. Sportowej ( naprzeciwko stadionu ). Możliwość wjazdu na obiekt, brak toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

BOISKO O SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI Główne wejście od ul. Sportowej 9 ( za halą sportową w stronę Parku Miejskiego ). Możliwość wjazdu na obiekt, brak toalety na obiekcie.

STADION SPORTOWY Wejście od ul. Sportowej przy kortach tenisowych / lodowisko „Gortor” . Możliwość wjazdu osób niepełnosprawnych. Budynek główny posiada podjazd, którym mogą poruszać się osoby niepełnosprawne. W budynku znajduje się łazienka przystosowana do niepełnosprawności. Istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem. Parking dostępny przy obiektach stadion sportowy, korty tenisowe/lodowisko „ Gortor” - nieoznakowany. Na terenie wszystkich obiektów nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

26 Cze

REGULAMIN BASENU OTWARTEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GORLICACH

Napisał
Dział: Strony

 

 1. Basen otwarty jest obiektem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach, zwanego dalej OSiR.
 2. Basen czynny jest codziennie w godzinach od 10.00 do 18.00.
 3. Przed wejściem na basen otwarty każda osoba zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 4. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy niniejszego regulaminu, nie stosujące się do poleceń osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie basenu otwartego będą usuwane z obiektu.
 5. Wstęp na basen otwarty dozwolony jest tylko za okazaniem biletu lub karnetu.
 6. Dzieci w wieku  do lat 7 mogą przebywać na terenie basenu otwartego oraz  kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 7. Na basenie otwartym obowiązuje zakaz:

- palenia papierosów,

- sprzedaży, wnoszenia, spożywania napojów alkoholowych

- używania mydła i wszelkich środków kosmetycznych w basenie,

- używania środków odurzających,

- wstępu osobom,  których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.

 1. Osoby, u których występują choroby skóry, otwarte skaleczenia, trudno gojące się rany, choroby zakaźne, osoby u których stwierdzono brak higieny osobistej, osoby z zewnętrznymi oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia lub stanowiących zagrożenia dla otoczenia nie będą dopuszczone do korzystania z kąpieliska. Osoby cierpiące na choroby mogące spowodować zagrożenie życia podczas kąpieli zobowiązane są do poinformowania o tym fakcie osoby odpowiedzialnej za prawidłowe funkcjonowanie basenu otwartego.
 2. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z basenu otwartego ze  szczególną ostrożnością, po wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
 3. W celu zachowania ładu, porządku oraz bezpieczeństwa na  basenie otwartym zabrania się osobom korzystającym z basenu:

- jeżeli nie umieją pływać - przekraczać oznaczonej linii specjalnym napisem,

- wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika w czasie, w którym jest wywieszona flaga,

- korzystać z kąpieliska w strojach innych niż kąpielowe,

- zakłócania wypoczynku innych użytkownikom basenu,

- zaśmiecania terenu basenu otwartego,

- wprowadzania na basen zwierząt,

- wpychania do wody innych użytkowników basenu,

- skoków do wody,

- wrzucania do wody jakichkolwiek przedmiotów,

- stwarzania w inny sposób zagrożenia bezpieczeństwa osób korzystających z basenu,

- podejmowania innych działań grożących wyrządzeniem szkody w mieniu znajdującym się na terenie basenu otwartego.

 1. Osoby korzystające z  basenu otwartego zobowiązane są do:

- noszenia stroju kąpielowego,

- przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z basenu,

- utrzymania czystości i porządku na terenie basenu otwartego,

- podporządkowania się poleceniom ratowników i osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.

- małe dzieci korzystające z brodzików powinny mieć ubrane specjalne pieluchy( pampersy)

Każda osoba korzystająca z basenu zobowiązana jest przed wejściem na  basen do umycia całego ciała pod prysznicem.

 1. Leżakowanie osób korzystających z basenu otwartego dozwolone jest na terenie całego obiektu.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z basenu zaleca się wzajemną obserwację i asekurację, a w miarę potrzeb udzielenie pomocy.
 3. Za przedmioty pozostawione na terenie basenu otwartego OSiR nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Za wszelkie szkody powstałe w mieniu znajdującym się na terenie basenu otwartego odpowiedzialność materialną ponosi osoba, która wyrządziła szkodę.
 5. Za wypadki i zdarzenia spowodowane nie przestrzeganiem niniejszego regulaminu OSiR nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Ratownikami są osoby z uprawnieniami noszące stroje w kolorze pomarańczowym  z napisami WOPR.

                                                                    DYREKTOR  OSiR  

25 Lut

Reklamuj się w OSiR

Napisał
Dział: Strony

OSiR Gorlice zaprasza do umieszczania reklam na naszych obiektach i naszej stronie internetowej

CENY NETTO

1. Reklama zewnętrzna (przy wjeździe do Krytej Pływalni) wielkości 200cm x 100 cm

 • za 1 rok - 1 000,00 zł
 • 2 lata - 1 800,00 zł
 • 3 lata - 2 500,00 zł

2. Reklama zewnętrzna na budynku Krytej Pływalni wielkości 200cm x 100cm

 • za 1 rok - 600,00 zł
 • 2 lata - 1 000,00 zł
 • 3 lata - 1 500,00 zł

3. Reklama wewnętrzna w hali sportowej 130cm x 300cm

 • za 1 rok - 600,00 zł
 • 2 lata - 1 000,00 zł
 • 3 lata - 1 500,00 zł

4. Reklama wewnętrzna na niecce krytej pływalni 

 • za 1 m2 - 200,00 zł (wysokośc 1 m, szerokość dowolna)

5. Reklama na wyciągu w Małastowie

 • 700,00 zł za sezon

6. Stadion – (ogrodzenie wokół płyty głównej) - 400,00 zł / 1 rok

7. Lodowisko/ korty tenisowe (ogrodzenie - 250 x 150 cm) - 600,00 zł /1 rok

8. Plakaty reklamowe na obiektach sportowych - 30,00 zł /m-c

9. Umieszczenie baneru reklamowego na stronie osir.gorlice.pl - 30,00 zł /m-c

osir reklamy

25 Lut

Solarium

Napisał
Dział: Strony

             Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach informuje, że w okresie przestoju obiektu Krytej Pływalni "FALA" SOLARIUM będzie czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00. Zapraszamy

 

Solarium znajduje się w obiekcie krytej pływalni.
OSiR posiada solarium leżące i stojące.

Solarium leżące: marka: LUXURA, typ: X7 – 42 SLI Intensive 2m.

Solarium stojące: marka: LUXURA, typ: V5 – 42 XL Intensive 2m.

Urządzenia spełniają aktualne normy i regulacje. Maksymalne natężenie promieniowania jest ograniczone do 0,3 W / m ²

PRZECIWSKAZANIA:

Z solarium nie powinny korzystać dzieci, kobiety w ciąży oraz osoby z takimi schorzeniami jak:

 • choroby serca,
 • choroby nerek,
 • nadciśnienie,
 • miażdżyca,
 • padaczka,
 • skłonność skóry do przebarwień,
 • drożdżyca,
 • grzybica,
 • opryszczka oraz inne choroby wirusowe.

Nie należy również opalać miejsc zranionych lub ze świeżymi bliznami, po depilacji skóry. Zakaz ten dotyczy też osób zażywających antybiotyki lub leki przeciwdepresyjne, uspokajające, moczopędne, sulfonamidy ( np. biseptol ). Przeciwskazaniem są również środki antykoncepcyjne, leki obniżające poziom cholesterolu i niektóre niesterydowe leki przeciwzapalne ( np. Voltaren ).

 

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OPALANIA:

 • Jeżeli na skórze wystepują jakieś podrażnienia, przed opalaniem należy skonsultować się z lekarzem.
 • Zawsze należy zakładać dostarczone ochronne okulary.
 • Przed opalaniem należy dokładnie zmyć wszystkie kosmetyki, należy zdjąć także biżuterię.
 • Nie stosować kremów z filtrem. Należy zastosować odpowiednie kosmetyki do opalania lub po opalaniu w solarium.
 • Odczekaj, co najmniej 48 godzin po pierwszym opalaniu a przed drugim, a przed drugim, aby móc zaobserwować reakcję skóry.
 • Z urządzenia opalającego można korzystać raz dziennie, a przez pozostałą częśc dnia należy unikać słońca. 
 • W wypadku wystąpienia na skórze oparzeń, pęcherzy, bryłek czy ran lub jeżeli zaobserwuje się jakiekolwiek zmiany w znamionach należy zasięgnąć porady lekarskiej.
 • Początkowe i maksymalne czasy opalania podane są w tabeli czasów opalania. Czasów tych nie powinno się przekraczać. Czasy opalania są różne w zależności od typu skóry.

OSTRZEŻENIE:

Niektóre leki i kosmetyki mogą zwiększać wrażliwość na promieniowanie UV. Jeżeli mamy pewne wątpliwości należy zasięgnąć porady lekarskiej lub wykwalifikowanego personelu.
W przpyadku nieprawidłowego stosowania wyposażenia do opalania promieniowanie ultrafioletowe może spowodować uszkodzenie oczu oraz skóry, takie jak starzenie się skóry czy nawet rak skóry. Należy dokładnie przeczytać instrukcję lub skonsultować się z odpowiednią osobą.

TYPY SKÓRY I ZALECANY CZAS JEDNORAZOWEGO OPALANIA

I. CELTRYCKI:

Skóra bardzo wrażliwa, jasna, z dużą ilością piegów, włosy w odcieniu rudawym, jasne oczy, rodzaj tej skóry opala się tylko w minimalnym stopniu.
Osoby z tym rodzajem skóry powinny korzystać z urządzeń samoopalających tylko pod ścisłą kontrolą fachowego personelu i po konsultacji z lekarzem dermatologiem

II. EUROPEJSKI O JASNEJ KARNACJI

Skóra wrażliwa, jasna, czasem widoczne są piegi, włosy w odcieniu blond do brązowego, oczy niebieskie, zielone lub szare
- optymalny czas opalania ok. 7-11 min.

III EUROPEJSKI O CIEMNEJ KARNACJI

Skóra o normalnej wrażliwości, odcień jasnobrązowy, bez piegów, oczy szare lub brązowe
- optymalny czas opalania 11-15 min

IV. ŚRÓDZIEMNOMORSKI

Skóra bardzo mało wrażliwa na działanie promieni słonecznych, w odcieniu brązowym lub oliwkowym, bez piegów, oczy szare lub brązowe
- optymalny czas opalania ok.12-20 min

W czasie kolejnych seansów czas opalania można wydłużyć o 20-30% bez ryzyka oparzenia.

25 Lut

Sauna - Hala sportowa

Napisał
Dział: Strony

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty.
Sauna czynna w godzinach od 8.00 - 22.00
Rezerwacja pod numerem telefonu 18-3526970

Cennik:
8,00 zł. za 1 godzinę - minimum 4 osoby lub równowartość 32,00 zł.

10 Lut

Cennik lodowiska

Napisał
Dział: Strony

CENNIK biletów w sezonie 2020/2021:

Dzieci do lat 3 – wstęp wolny
Dzieci od 4-7 lat - 4,00 zł

Młodzież szkolna, studenci:
- 5,00 zł / za ślizgawkę

Dorośli:
- 8,00 zł / za ślizgawkę

Bilet rodzinny z dzieckiem do 7 lat (dorosła osoba+dziecko) - 10,00 zł

Wypożyczenie łyżew dla dzieci gorlickich szkół podstawowych.
w godz. 8.00-14.45 - 3,00 zł.

Wypożyczenie łyżew - 5,00 zł /ślizgawka

Ostrzenie łyżew - 6,00 zł

Wypożyczenie kasku - 3,00 zł/ślizgawka

Wypożyczenie pingwinka do nauki jazdy - 6,00 zł/ślizgawka

Dla młodzieży w grupach zorganizowanych (powyżej 10 osób) z opiekunem
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.45 wstęp na ślizgawkę - 4 zł

Karnet dla firm (10 ślizgawek) - 60,00 zł (min. 10 szt.)

Karta Dużej Rodziny  - 50% zniżki dla mieszkańców Gorlic

10 Lut

Orlik

Napisał
Dział: Strony

Wykonane w ramach programu „ BLISKO BOISKO”.

Idea budowy boiska ze sztucznej trawy w Gorlicach zrodziła się na podstawie ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz PZUSM I PZU Życie SA Programu „ Blisko – Boisko” .

Rada Miasta w Gorlicach uchwałą z dnia 22.03.2007 r. wyraziła zgodę na realizację inwestycji pod nazwą „ Budowa boiska piłkarskiego, rekreacyjno sportowego ze sztucznej trawy”. Urząd Miejski w czerwcu 2007 r. złożył stosowny wniosek o dofinansowanie w ramach w/ w programu i pod koniec roku spisał stosowną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o finansowanie zadania. Postępowanie przetargowe wyłoniło wykonawcę, którym została Firma „Tamex ” Obiekty Sportowe S.A. Warszawa. Rozpoczęcie realizacji nastąpiło 10.10.2007 roku, z ostatecznym terminem zakończenia na dzień 15.05 2008 r. Na dzień dzisiejszy inwestycja została zakończona .

Charakterystyka techniczna obiektu:

 • boisko o wymiarach 30,0 m x 60,0 m o podbudowie z tłucznia oraz piasku wraz

z drenażem

 • nawierzchnia boiska – sztuczna trawa wys. 52 mm z polipropylenowych włókien, wypełniona piaskiem kwarcowym oraz granulatem gumowym w celu optymalizacji właściwości sprężysto – dynamicznych nawierzchni oraz zapobieżeniu kontuzjom.
 • ogrodzenie całości obiektu wys. 4 m

W dniu 23.04.2008 Komisja odbiorowa powołana przez Burmistrza Miasta dokonała odbioru końcowego zadania i przekazała obiekt do użytkowania Ośrodkowi Sportu i Rekreacji.

10 Lut

Boiska do siatkówki plażowej

Napisał
Dział: Strony

Zapraszamy do korzystania z boisk - cena jednoraozwego wejścia 12,00 zł. za godzinę.
W przypadku przebywania na basenie otwartym wejście na boisko jest darmowe.

Rezerwacji można dokonać pod numerem telefonu: 018/3526638

10 Lut

Cennik kortów

Napisał
Dział: Strony

Wejście na kort w godz. od poniedziałku do piątku:

 • od 8.00 do 15.00 - 12,00 zł/godz.
 • od 15.00 do 20.00 - 15,00 zł/godz.

Wejście na kort sobota , niedziela

 • (cały dzień) - 15,00 zł/godz.

Pozostałe usługi:

 • Wypożyczenie rakiety - 5,00 zł/godz.
 • Oświetlenie kortu - 5,00 zł/godz.
 • Wypożyczenie piłek (3 sztuki) - 3,00 zł/godz.
 • Sprzedaż piłek (4 sztuki) - 30,00 zł/kpl.
 • Wynajęcie kosza z piłkami (30 sztuk) - 8,50 zł/godz.  
 • Należność za zgubione piłki - 6,00 zł     
38-300 Gorlice, ul. Sportowa 9 18 352 69 70 wew. 22 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ośrodek Sportu i Rekreacji Gorlice

ul. Sportowa 9, 38-300 Gorlice,
tel./fax (018) 352 69 70, 352 61 26

 

Bank Spółdzielczy w Bieczu
40 8627 0001 2002 3018 3805 0001

e-mail: biuro@osir.gorlice.pl

 

Urząd Miejski Gorlice

gorliceRynek 2, 38-300 Gorlice
tel.: 18 35 36 200
fax: 18 35 51 212
e-mail: um@um.gorlice.pl

strefa