Wydrukuj tę stronę

Strefa płatnego parkowania

             Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach informuje, że z dniem 11.05.2020r. przywraca się kontorolę na parkingach miejskich. Kontrolerzy będą sprawdzać, czy właściciele samochodów stojących w Strefie Płatnego Parkowania opłacili należności za postój.

Informacje podstawowe

Strefa Płatnego Parkowania w Gorlicach

ul. Sportowa 2

38-300 Gorlice

tel.: 18 353 64 93 lub 726 356 999

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OGŁOSZENIE:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach informuje, że od 1 lutego 2021 r. Biuro Strefy Płatnego Parkowania zostaje przeniesione do hali sportowej OSiR ul. Sportowa 9. Wejście głównymi drzwiami po schodach na I piętro, pokój nr 13.
Biuro czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00. Tel. 726 356 999

Strefa Płatnego Parkowania w Gorlicach obejmuje trzy strefy A, B i C – wszystkie oznakowane znakami D-44 i D-45 oznaczającymi odpowiednio wjazd do Strefy Płatnego Parkowania i wyjazd ze Strefy Płatnego Parkowania.


Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w SPP pobiera się w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00.

 

Opłatę za parkowanie w strefie płatnego parkowania w Gorlicach można wnieść poprzez:
- uiszczenie opłaty w parkometrze
- system płatności mobilnych – PANGO lub SkyCash
- zakup abonamentu               

Podstawy prawne

PODSTAWY PRAWNE

 

1. Ustawa o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086)

 

2. Uchwała Nr 452/LI/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat a także:

a) Uchwała Nr 518/LVIII/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 28.10.2010r.

b) Uchwała Nr 70/VIII/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 28.04.2011r.

c) Uchwała Nr 479/XL/2013 Rady Miasta Gorlice z 30.12.2013r.

d) Uchwała Nr 491/XLI/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 23.01.2014r.

e) Uchwała Nr 238/XX/2016 Rady Miasta Gorlice z 28.04.2016r.

f) Uchwała Nr 283/XXV/2016 Rady Miasta Gorlice z 25.08.2016r.

Obszar SPP

Nr 1 (ul. Cicha - Wąska) Strefa A
Nr 2 (ul. Rynek) Strefa A
Nr 3 (ul. Wróblewskiego 1) Strefa A
Nr 4 (ul. Wróblewskiego 2) Strefa A
Nr 5 (ul. Świeykowskiego) Strefa A
Nr 6 (ul. Kromera) Strefa C
Nr 7 (ul. Kromera) Strefa C
Nr 8 (ul. Niepodległości) Strefa C
Nr 9 (ul. Jagiełły) Strefa C
Nr 10 (ul. Jagiełły- Niepodległości) Strefa C
Nr 11 (ul. Narutowicza) Strefa A
Nr 12 (ul. Kopernika) Strefa C
Nr 13 (Plac Ogrodowa- Rzeźnicza) Strefa C
Nr 14 (ul. Ogrodowa) Strefa C
Nr 15 (ul. Ogrodowa) Strefa C
Nr 16 (ul. Nadbrzeżna) Strefa C
Nr 17 (ul. Armii Krajowej/ Szpital 1) Strefa B
Nr 18 (ul. Armii Krajowej/ Szpital 2) Strefa B
Nr 19 (ul. Armii Krajowej/ Szpital 3) Strefa B
Nr 20 (ul. Biecka / Sąd) Strefa C
Nr 21 (ul. Biecka/ Urząd. Skarbowy) Strefa C
Nr 22 (ul. Jagiełły / Urząd Pocztowy) Strefa C
Nr 23 (ul. Łukasiewicza) Strefa C

Wysokość opłat

1. Stawki opłat z parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie A płatnego parkowania wynoszą:
1) za parkowanie do 30 minut - 1 zł;
2) za pierwszą godzinę parkowania i kolejne godziny - po 2 zł;

2. Stawki opłat z parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie B płatnego parkowania wynoszą:
1) za parkowanie do 30 minut - 0,50 zł;
2) za pierwsze rozpoczęte trzy godziny parkowania (łączna opłata) - 1,50 zł;
3) za każde kolejne trzy godziny parkowania (łączna opłata) + 1,50 zł.

3. Stawki opłat z parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie C płatnego parkowania wynoszą:
1) za parkowanie do 30 minut - 0,50 zł;
2) za pierwszą godzinę parkowania i kolejne godziny - po 1 zł;

 

Uwaga: Parkometry nie wydają reszty – wrzuconą sumę pieniędzy przeliczają na opłatę za postój.

 

Informujemy, że od dnia 03.10.2016 istnieje możliwość płatności za parking w formie mobilnej.
Sposób w jaki należy regulować płatność opisany został w linkach poniżej:
- PANGO (http://www.pango.pl/gorlice)
- SkyCash (http://www.skycash.com/wp-content//uploads/2016/10/Instrukcja-korzystania-z-us%C5%82ugi-mobiParking-by-SkyCash.pdf)

Opłatę za parkowanie należy wnieść bezzwłocznie po zajęciu miejsca postojowego, a dowód dokonania opłaty parkingowej - kartę parkingową, wydruk z parkometru, informację o uiszczeniu opłaty poprzez system płatności mobilnych lub abonament - należy umieścić za przednią szybą pojazdu, w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości, co do ich ważności tak, aby były w pełni czytelne dla kontrolujących.

Abonamenty

1) miesięczny abonament na miejscu ogólnodostępnym - 80 zł
2) miesięczny abonament na miejscu postojowym (koperta) - 150 zł
3) miesięczny abonament dla stałych mieszkańców strefy - 10 zł.

Uwaga: Abonament dla mieszkańca oraz ogólnodostępny nie ustanawia uprawnienia do rezerwacji dla danego pojazdu wyznaczonego miejsca postojowego.

              Informujemy, że opłaty abonamentowe przyjmowane są codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 726 356 999 lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Opłata dodatkowa

  • Za brak opłaty w czasie parkowania na terenie Strefy Płatnego Parkowania otrzymuje się ZAWIADOMIENIE O BRAKU OPŁATY PARKINGOWEJ.
  • Zawiadomienia osoba kontrolująca umieszcza na przedniej szybie pojazdu za wycieraczką.
  • Kontroler nie anuluje wezwania wniesienia opłaty dodatkowej.
  • Kontroler nie jest upoważniony do pobierania opłaty dodatkowej.
  • Opłatę dodatkową należy wpłacać przelewem na wskazane w wezwaniu konto bankowe lub osobiście w biurze SPP

 

Należności z tytułu opłaty dodatkowej można uregulować:
- od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00 w Biurze SPP (obiekt Krytej Pływalni) oraz 16:00 - 21:00 w kasie Krytej Pływalni "FALA" w   Gorlicach
- w soboty w godz. 8:00 - 21:00 w kasie Krytej Pływalni "FALA" w Gorlicach

Płatność przelewem z tytułu opłaty dodatkowej należy kierować na konto 56 8627 0001 2002 3018 3805 0004 
w Banku Spółdzielczym w Bieczu.                                                                                                

W tytule przelewu proszę podać:
1. Numer rejestracyjny pojazdu.
2. Numer zawiadomienia.

Zwolnienia z opłat za postój

A. Na podstawie Ustawy o z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z póżn. zm..) z obowiązku ponoszenia opłat zwolnieni są korzystający wymienieni w art. 13, ust 3.

B. Na podstawie Uchwały nr 452/LI/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat (Dz. Urz. 2010.719.6170) z późn. zm. załącznik Nr 3 do uchwały - wprowadza się zerową stawkę opłaty za parkowanie dla:
1. Kierujących osób niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 20 marca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z póżn. zm.);
2. Oznakowanych zewnętrznie pojazdów Straży Miejskiej;
3. W strefie B honorowych dawców krwi;
4. Pojazdu służbowego Prokuratury Rejonowej w Gorlicach na wyznaczonym miejscu postoju.

 

 

Reklamacje 

Dowodem uiszczenia opłaty za parkowanie pojazdu w strefie płatnego parkowania jest abonament, wydruk z parkometru umieszczony za przednią szybą wewnątrz pojazdu samochodu w sposób umożliwiający ich odczytanie z zewnątrz. Kierowca powinien sprawdzić ich widoczność z zewnątrz zaparkowanego pojazdu. W przypadku płatności mobilnych wymagana jest naklejka w prawym dolnym rogu szyby z logiem operatora.

Parkowanie po upływie czasu określonego na wydruku z parkometru jest równoznaczne z niewniesieniem opłaty za parkowanie. Parkowanie przy użyciu nieważnego abonamentu, lub korzystanie z abonamentu poza strefą w nim określoną, jest równoznaczne z niewniesieniem opłaty.
W przypadku niespełnienia przez parkującego powyższych warunków kontroler jest zobowiązany wystawić na numer rejestracyjny pojazdu zawiadomienie o braku opłaty parkingowej.

Zawiadomienie zostaje zabezpieczone folią i umieszczone za wycieraczką pojazdu.

Za nieopłacony postój lub postój ponad czas opłacony w strefach płatnego parkowania (A, B i C) pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50zł.
W przypadku gdy nałożona opłata dodatkowa zostanie opłacona w terminie do dwóch dni roboczych od momentu wystawienia wezwania do jej uiszczenia, opłata dodatkowa jest obniżona i wynosi 25 zł.

Użytkownik pojazdu może wnieść pisemną reklamację, jej uznanie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej.

Wzór druku reklamacji

Reklamację należy kierować na adres:                                                                                                                   

Biuro Strefy Płatnego Parkowania

ul. Sportowa 2

38-300 Gorlice  

lub e-mailem:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.